Naudojimo taisyklės

„Super-G“ aplikacijos naudojimo taisyklės

Šis susitarimas yra patvirtinimas, kad Jūs (Paslaugos vartotojas) sutinkate su UAB „Promo Vero“ (Paslaugos teikėjas), kartu vadinami Šalimis, numatytomis Paslaugos teikimo sąlygomis.

Sąvokos

Paslauga – naudojimasis Paslaugos teikėjo valdomos mobiliosios aplikacijos („Gudrutis“ ar „SuperG“), susiejamos su Prietaisu, funkcijomis.

Prietaisas Paslaugos teikėjo parduodamas įrenginys, kurį galima susieti su Paslaugos teikėjo valdomomis mobiliosiomis aplikacijomis („Gudrutis“ ar „SuperG“).

Duomenų teikimas – Informacijos, iš Prietaiso į mobiliąsias aplikacijas ir priešingai, perdavimas.

 

Paslaugos teikėjo įsipareigojimai

  1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti Paslaugą Paslaugos vartotojui, pagal Paslaugos vartotojo mobiliosiose aplikacijose pasirinktus nustatymus.

Paslaugos vartotojo įsipareigojimai

  1. Paslaugos vartotojas įsipareigoja Paslaugos teikėjo Paslaugą naudoti tinkamai: tik savo asmeniniais tikslais, nenaudoti Paslaugos piktavališkiems ar kenkėjiškiems tikslams.
  2. Paslaugos teikėjas pastebėjęs, Paslaugos teikimo sutrikimus ar Prietaisų gedimą, nedelsiant privalo pranešti apie tai Paslaugos teikėjui.
  3. Jei Paslaugos vartotojas savo veikimu ar neveikimu įtakojo Paslaugos teikimo kokybę ir/ar padarė žalą Paslaugos teikėjui, Paslaugos vartotojas atlygina  Paslaugos teikėjo patirtą žalą.
  4. Paslaugos vartotojas  savarankiškai pasirenka mobiliojo operatoriaus paslaugas. Paslaugos teikėjas neatsako už mobiliojo operatoriaus paslaugų kokybę, pvz.: skambučių ar mobiliojo interneto kokybę, SIM kortelių kokybę ir kt.

Duomenų apsauga

UAB „Promo vero“  tvarko asmens duomenis, kai klientai naudojasi UAB „Promo vero“ valdomomis mobiliosiomis aplikacijomis ir Prietaisais. Įmonė duomenų subjektų duomenis tvarko tik su tikslu teikti Paslaugą. Duomenų subjektų asmens duomenys renkami tiek, kiek būtina Paslaugai teikti, o duomenų neturint, Paslauga gali būti teikiama netinkamai. Nurodytais atvejais UAB „Promo vero“ yra duomenų subjekto asmens duomenų valdytojas.

Duomenys, kuriuos įmonė tvarko: vardai ir pavardės, telefonų numeriai ir su jais susijusi informacija (visi vartotojo į  aplikacijos (prietaiso) adresų knygą suvedami telefono numeriai ir jiems suteikiami vardai), asmenų atvaizdai (vartotojo sutikimu, kurį jis išreiškia savo aktyviais veiksmais, sukeldamas atvaizdus aplikacijoje), tekstinės žinutės ir balso žinutės, buvimo vietos informacija ir prietaiso buvimo vietos istorija.

Paslaugų teikėjas saugo duomenis tiek kiek nurodyta šioje lentelėje:

Saugomi duomenys

Duomenų saugojimo laikas

Vardas ir pavardė, telefono numeriai ir jiems suteikti vardai, tekstinės ir balso žinutės, atvaizdas

Tol kol Paslaugos vartotojas naudojasi paslauga, t. y. kol Paslaugos vartotojas ištrina savo paskyrą, pakeičia joje duomenis arba pateikia prašymą Paslaugos teikėjui, kad jo duomenys būtų pakeisti arba ištrinti.

Prietaiso buvimo vietos istorija

2 dienas


UAB „Promo vero“  turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis, bet tik tais atvejais, kai tvarkytojas teikia Paslaugos teikėjui paslaugas, kurios yra būtinos tinkamam Paslaugos veikimui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Duomenų subjekto asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina Paslaugai teikti.

 

Nepaprastosios aplinkybės:

Paslaugos teikėjas neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.


Paslaugos naudojimo pabaiga

Paslaugos vartotojas turi teisę nustoti naudotis paslauga be jokio išankstinio įspėjimo. Paslaugos teikimo nutraukimu laikomas vartotojo paskyros ištrynimas, kurio metu pats Paslaugos vartotojas savo aktyviais veiksmai (inicijuodamas paskyros ištrynimą) ištrina visus su Paslaugos vartotojo Paslaugos vartojimu susijusius duomenis arba raštu kreipiasį į Paslaugos teikėją, kad Paslaugos vartotojo paskyra būtų ištrinta.

Baigiamosios nuostatos:

Šis susitarimas  įsigalioja nuo patvirtinimo momento ir galioja iki Paslaugos teikimo pabaigos.

UAB „Promo Vero“  gali atnaujinti, pakeisti Paslaugos teikimo sąlygas. Apie pakeitimus Paslaugos vartotojas informuojamas mobiliojoje aplikacijoje.

Visi su šiuo susitarimu susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.