Noteikumi un nosacījumi

Lietotnes "Super-G" lietošanas noteikumi

Šī vienošanās ir apstiprinājums tam, ka jūs (Pakalpojuma lietotājs) piekrītat UAB "Promo Vero" (Pakalpojuma sniedzējs), abi kopā saukti Puses, paredzētajiem Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

Jēdzieni

PakalpojumsPakalpojuma sniedzēja pārvaldītās mobilās lietotnes ("Gudrutis" vai "SuperG"), kura ir savienojama ar Ierīci, funkciju izmantošana.

Ierīce Pakalpojuma sniedzēja pārdodamā ierīce, kuru var saistīt ar Pakalpojumu sniedzēja pārvaldītajām mobilajām lietotnēm ("Gudrutis" vai "SuperG").

Datu sniegšana – Informācijas pārraidīšana no Ierīces uz mobilo lietotni un otrādi.

 

Pakalpojuma sniedzēja saistības

  1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas Pakalpojuma lietotājam nodrošināt Pakalpojumu saskaņā ar Pakalpojuma lietotāja mobilajā lietotnē atlasītajiem iestatījumiem.

Pakalpojuma lietotāja saistības

  1. Pakalpojuma lietotājs apņemas Pakalpojuma sniedzēja Pakalpojumu izmantot pienācīgi: tikai personiskai lietošanai, neizmantot Pakalpojumu ļaunprātīgiem vai kaitīgiem mērķiem.
  2. Pakalpojuma sniedzējam, konstatējot Pakalpojuma piegādes traucējumus vai Ierīces bojājumu, nekavējoties par to jāpaziņo Pakalpojuma sniedzējam.
  3. Ja Pakalpojuma lietotājs ar savām darbībām vai bezdarbību ietekmē Pakalpojuma sniegšanas kvalitāti un/vai rada kaitējumu Pakalpojuma sniedzējam, tad Pakalpojuma lietotājs atlīdzina Pakalpojuma sniedzējam nodarīto kaitējumu.
  4. Pakalpojuma lietotājs pats izvēlas mobilo sakaru operatora pakalpojumus. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par mobilā operatora sniegto pakalpojumu kvalitāti, piemēram, zvanu vai mobilā interneta kvalitāti, SIM kartes kvalitāti utt.

Datu aizsardzība

UAB "Promo vero" apstrādā personas datus, kad klienti izmanto UAB "Promo vero" pārvaldītās mobilās lietotnes un Ierīces. Uzņēmums datu subjektus datus apstrādā tikai ar mērķi sniegt Pakalpojumu. Datu subjektu personas dati tiek vākti tiktāl, cik tas ir nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai, bez datiem Pakalpojums var tikt sniegts nepareizi. Šajos gadījumos UAB "Promo vero" ir datu subjekta personas datu pārvaldītājs.

Uzņēmums apstrādā šādus datus: vārdi un uzvārdi, tālruņu numuri un ar tiem saistītā informācija (visi tālruņa numuri, kurus lietotājs ievadījis lietotnes (ierīces) adrešu grāmatā, un tiem piešķirtie vārdi), personu attēli (ar lietotāja piekrišanu, ko viņš izsaka ar savām aktīvajām darbībām, izveidojot attēlus lietotnē), teksta un balss ziņas, informācija par atrašanās vietu un ierīces atrašanās vietas vēsture.

Pakalpojuma sniedzējs glabā datus, kā norādīts šajā tabulā:

Saglabātie dati

Datu glabāšanas termiņš

Vārds un uzvārds, tālruņu numuri un tiem piešķirtie vārdi, teksta un balss ziņas, attēls

Kamēr Pakalpojuma lietotājs izmanto Pakalpojumu, t. i., līdz Pakalpojuma lietotājs dzēš savu kontu, maina tajā datus vai iesniedz pieprasījumu Pakalpojuma sniedzējam,lai viņa dati tiktu mainīti vai dzēsti.

Ierīces atrašanās vietas vēsture

2 dienas


UAB "Promo vero" ir tiesības personas datu apstrādei izmantot datu apstrādātājus, bet tikai tajos gadījumos, ja apstrādātājs Pakalpojuma sniedzējam sniedz pakalpojumus, kuri nepieciešami Pakalpojuma pareizai darbībai. Tādi apstrādātāji ir: datu centru pakalpojumu uzņēmumi, programmatūras izstrādes, nodrošināšanas, uzturēšanas un attīstības uzņēmumi, IT infrastruktūras pakalpojumu uzņēmumi, sakaru pakalpojumu uzņēmumi un citi pakalpojumu sniedzēji, kuriem Datu subjekta personas dati tiek atklāti tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams Pakalpojuma sniegšanai.

 

Ārkārtas apstākļi:

Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pilnīgu vai daļēju savu saistību neizpildīšanu saskaņā ar šo līgumu, ja tas ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Nepārvaramas varas apstākļus (force majeure) Puses izprot tā, kā nosaka Lietuvas Republikas civilkodekss.


Pakalpojuma lietošanas izbeigšana

Pakalpojuma lietotājam ir tiesības pārtraukt pakalpojuma izmantošanu bez iepriekšēja brīdinājuma. Par pakalpojuma izmantošanas izbeigšanu tiek uzskatīta lietotāja konta dzēšana, kuras laikā pats Pakalpojuma lietotājs ar savām aktīvajām darbībām (uzsākot konta dzēšanu) izdzēš visus ar Pakalpojuma lietotāja Pakalpojuma izmantošanu saistītos datus vai rakstiski sazinās ar Pakalpojuma sniedzēju, lai dzēstu Pakalpojuma lietotāja kontu.

Nobeiguma noteikumi:

Šī vienošanās stājas spēkā no tās apstiprināšanas brīža un ir spēkā līdz Pakalpojuma sniegšanas beigām.

UAB "Promo Vero" var atjaunināt un mainīt Pakalpojuma sniegšanas noteikumus. Pakalpojuma lietotājs par izmaiņām tiek informēts mobilajā lietotnē.

Visi ar šo vienošanos saistītie strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Lietuvas Republikas likumu noteiktajā kārtībā.