Rakenduse kasutuseeskirjad

„Super-G“ rakenduse kasutuseeskirjad

See kokkulepe on kinnitus, et Teie (Teenuse kasutaja) nõustute UAB „Promo Vero“ (Teenuste osutaja), koos nimetatud Pooled, poolt määratud Teenuste osutamise tingimustega.

Mõisted

TeenusTeenuste osutaja hallatava mobiilirakenduse („Gudrutis“ või „SuperG“) kasutamine, mis on seotud Seadme funktsioonidega.

SeadeTeenuste osutaja poolt müüdav seade, mille võib siduda Teenuste osutaja hallatavate mobiilirakendustega („Gudrutis“ või „SuperG“).

Andmete edastamine– Informatsiooni Seadmest mobiilirakendusse ja vastupidi, edasiandmine.

 

Teenuste osutaja kohustused

  1. Teenuste osutaja kohustub osutama Teenuseid Teenuste kasutajale vastavalt Teenuste kasutaja mobiilirakenduses valitud seadetele.

Teenuste kasutaja kohustused

  1. Teenuste kasutaja kohustub kasutama Teenuste osutaja Teenuseid õigesti: vaid oma isiklikel eesmärkidel, mitte kasutama Teenuseid kuritegelikel ja kahjulikel eesmärkidel.
  2. Kui Teenuste kasutaja märkab Teenuste osutamise häireid või Seadme riket, peab ta sellest viivitamatult teatama Teenuste osutajale.
  3. Kui Teenuste kasutaja oma tegevuse või tegevusetusega mõjutab Teenuste osutamise kvaliteeti ja/või tekitas kahju Teenuste osutajale, hüvitab Teenuste kasutaja Teenuste osutajale tekitatud kahju.
  4. Teenuste kasutaja valib iseseisvalt mobiilioperaatori teenused. Teenuste osutaja ei vastuta mobiilioperaatori teenuste kvaliteedi eest, nt: kõned või mobiilse interneti kvaliteet, SIM kaartide kvaliteet jm

Andmekaitse

UAB „Promo vero“  töötleb isikuandmeid, kui kliendid kasutavad UAB „Promo vero“ hallatavaid mobiilirakendusi ja Seadmeid. Ettevõte töötleb andmesubjektide andmeid vaid Teenuste osutamise eesmärgil. Andmesubjektide isikuandmeid kogutakse vaid niipalju, kui see on vajalik Teenuse osutamiseks, aga andmete puudumisel võib Teenuse osutamine olla ebapiisav. Nimetatud juhtudel on UAB „Promo vero“ andmesubjekti isikuandmete haldaja.

Andmed, mida ettevõte töötleb: Nimed, perekonnanimed, telefoninumbrid ja nendega seotud teave (kõik kasutaja poolt rakendusse (seadmesse) sisestatud telefoninumbrid ja neile omistatud nimed), isikute pildid (kasutaja nõusolekul, mida ta väljendab oma aktiivse tegevusega, kui laeb pildid rakendusse), tekstisõnumid ja häälsõnumid, asukoha andmed ja seadme paiknemise koha ajalugu.

Teenuste osutaja säilitab andmeid allpool toodud tabelis näidatud ajavahemiku jooksul:

Säilitatavad andmed

Andmete säilitamine aeg

Nimi, perekonnanimi, telefoninumbrid ja neile omistatud nimed, teksti- ja häälsõnumid, fotod

Seni kuni Teenuste kasutaja teenust kasutab, st kuni Teenuste kasutaja kustutab oma konto, muudab selle andmeid või esitab Teenuste osutajale palve oma andmete muutmise või kustutamise asjus.

Seadme asukoha ajalugu

2 päeva


UAB „Promo vero“ omab õigust kaasata isikuandmete töötlemisel andmetöötlejaid, kuid vaid juhul, kui töötleja osutab Teenuste osutajale teenuseid, mis on vajalikud Teenuste õigeks toimimiseks. Sellised teenuste töötlejad on: andmekeskuse teenuseid osutav ettevõte, tarkvara loovad, osutavad, toetavad ja arendavad ettevõtted, infotehnoloogiate infrastruktuuri teenuseid osutavad ettevõtted, sideteenuseid osutavad ettevõtted ja teised teenuste osutajad, kellele Andmesubjekti isikuandmeid avaldatakse vaid niipalju, kui see on vajalik Teenuste osutamiseks.

 

Erakorralised asjaolud:

Teenuste osutaja ei vastuta oma sellest lepingust tulenevate kohustuste täieliku või osalise mittetäitmise eest, kui seda põhjustavad vääramatu jõu asjaolud. Pooled mõistavad (force majeure) asjaolusid nii, nagu need on määratud Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksis.


Teenuse kasutamise lõpetamine

Teenuste kasutajal on õigus lõpetada teenuste kasutamine ilma ette teatamata. Teenuste osutamise katkestamiseks peetakse kasutaja konto kustutamist, mille käigus Teenuste kasutaja ise oma aktiivsete toimingutega kustutab kõik Teenuste kasutaja Teenuste kasutamisega seotud andmed või pöördub kirjalikult Teenuste osutaja poole ja palub Teenuste kasutaja konto kustuda.

Lõppsätted:

See kokkulepe jõustub alates kinnitamise momendist ja kehtib kuni Teenuste osutamise lõpuni.

UAB „Promo Vero“ võib uuendada või muuta Teenuste osutamise tingimusi. Muudatustest informeeritakse Teenuste kasutajat mobiilirakenduses.

Kõik selle kokkuleppega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras.